Vervolg op Kwaliteitskader

Gegevens over de Personeelssamenstelling van zorgmedewerkers in St. Elisabeth:

Nivo 1: 2,80 fte (3,60%)

Nivo 2: 5,35 fte (6,89%)

Nivo 3: 55,26 fte (71,17%)

Nivo 4: 8,10 fte (10,43%)

Nivo 5: 6,14 fte (7,91%)

Totaal: 77,65 fte (100%)

(Peildatum 31-5-2017)

Instroom nieuwe medewerkers 2016 is 11 medewerkers. De uitstroom is 14 medewerkers. 
Het ziekteverzuimpercentage 2016 is 5,47%. 
Ratio personele kosten ten opzichte van de zorgopbrengsten is 65%.
Het aantal vrijwilligers in 2017 is 140. 

Aandacht, aanwezigheid en toezicht

Het beleid is dat er per groep van 6-7 bewoners  minimaal een verzorgende niveau 3 aanwezig is met, tijdens de piekuren, extra ondersteuning van een helpende. Verzorgenden kennen de bewoners en hun zorgvraag. Er wordt gestreefd naar permanent toezicht gedurende de dag en avond. Hierbij wordt de samenwerking met vrijwilligers en familieleden gezocht. 

Vijf dagen per week is er een activiteitenprogramma, opgezet door activiteitenbegeleiders en afgestemd op de wensen van de bewoners. Bewoners kunnen dagelijks een mis bijwonen in de kapel. In het weekend voeren vrijwilligers persoonsgerichte activiteiten uit.

Specifieke kennis en vaardigheden

24 uur per dag is er een BIG-geregistreerde verpleegkundige aanwezig. Naast de vaste visitemomenten is er 24 uur per dag een Specialist Ouderengeneeskunde oproepbaar.

Reflectie leren en ontwikkelen

Medewerkers kunnen leren en ontwikkelen door middel van scholing, intervisie en reflectie conform het jaarlijks opgestelde scholingsplan. Hiervoor worden minimaal de beoogde cao-gelden ingezet. 

St. Elisabeth is aangesloten bij het samenwerkingsverband West-West, waarmee een lerend netwerk wordt gevormd. Doel is dat leerling verzorgenden en leerling verpleegkundigen hun stage bij een collega-instelling uit dit lerend netwerk kunnen lopen. 

Twee keer per jaar wordt per bewoner een multidisciplinair overleg gehouden waaraan naast de bewoner/familie in ieder geval deelnemen de eerstverantwoordelijk verzorgende (EVV-er) en de specialist ouderengeneeskunde en waar het zorgleefplan (ZLP) wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Tweejaarlijks wordt met iedere medewerker een persoonlijk ontwikkelingsgesprek gevoerd.