Vervolg op Kwaliteitskader

Voor de gegevens over de personeelssamenstelling van zorgemedewerkers (ex. leerlingen) in St. Elisabeth over het jaar 2018, verwijzen we u naar dit document.


Aandacht, aanwezigheid en toezicht

Het beleid is dat er per groep van 6-7 bewoners minimaal een verzorgende (niveau 3) aanwezig is met, tijdens de piekuren, extra ondersteuning van een helpende. Daarnaast is in ieder team een verpleegkundige (niveau 4 of niveau 6) werkzaam. Verzorgenden kennen de bewoners en hun zorgvraag. Er wordt gestreefd naar permanent toezicht gedurende de dag en avond. Hierbij wordt de samenwerking met vrijwilligers en familieleden gezocht. 

In 2018 zijn 11 keukenprinsessen gestart die in de groepswoningen tussen de middag of ’s avonds de maaltijden bereiden voor en met bewoners. Zij werken gedurende 3 uur per dag. Gedurende deze tijden is het toezicht in de huiskamer van de groepswoning aanwezig.

In het vierde kwartaal van 2018 is gestart met een pilot van zogenaamde ‘sfeermakers’. Het doel van deze functie is om in de avonduren permanent toezicht in de huiskamer te realiseren. Op 1 verdieping met 3 woongroepen is deze pilot gedraaid. Het resultaat is, dat in 2019 op alle verdiepingen (dus voor alle woongroepen) de functie wordt ingevoerd. Hiermee is het toezicht op de woongroepen in de ochtend- en in de avonduren geborgd.

Vijf dagen per week is er een activiteitenprogramma, opgezet door activiteitenbegeleiders en afgestemd op de wensen van de bewoners. Bewoners kunnen dagelijks een mis bijwonen in de kapel. In het weekend voeren vrijwilligers persoonsgerichte activiteiten uit.


Specifieke kennis en vaardigheden

24 uur per dag is er een BIG-geregistreerde verpleegkundige aanwezig. Naast de vaste visitemomenten is er 24 uur per dag een Specialist Ouderengeneeskunde oproepbaar.


Reflectie leren en ontwikkelen

Medewerkers kunnen leren en ontwikkelen door middel van scholing, intervisie en reflectie conform het jaarlijks opgestelde scholingsplan. Hiervoor worden minimaal de beoogde cao-gelden ingezet. 

St. Elisabeth was in 2018 aangesloten bij het samenwerkingsverband West-West, waarmee een lerend netwerk wordt gevormd. Doel van dit netwerk is dat leerling verzorgenden en leerling verpleegkundigen hun stage bij een collega-instelling uit dit lerend netwerk kunnen lopen. 

In 2018 is het digitale Elisabeth Leerplein ingevoerd. In deze digitale leeromgeving houden zorg- en welzijnmedewerkers hun kennis en vaardigheden bij. Indien sprake is van het toetsen van een vaardigheid in de praktijk, is ook dat geborgd via het Elisabeth Leerplein.

Twee keer per jaar wordt per bewoner een multidisciplinair overleg gehouden waaraan naast de bewoner/familie in ieder geval deelnemen de eerstverantwoordelijk verzorgende (EVV-er) en de specialist ouderengeneeskunde en waar het zorgleefplan (ZLP) wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Tweejaarlijks wordt met iedere medewerker een persoonlijk ontwikkelingsgesprek gevoerd.