Vervolg op Kwaliteitskader

Gegevens over de personeelssamenstelling van zorgmedewerkers (excl. leerlingen) in St. Elisabeth:

Zorgassistent (niveau 1):                              0,56 fte (0,76%)

Helpende (niveau 2):                                    5,69 fte (7,7%)

Verzorgende (IG/MMZ/EVV) (niveau 3):  55,38 fte (74,98%)

Verpleegkundige (niveau 4):                      7,65fte (10,35%)

Verpleegkundige HBOV (niveau 5/6):       4,58 fte (6,21%)

Totaal: 73,86 fte (100%)

(Peildatum 31 december 2017)

 In 2017 is:

- de instroom 50 medewerkers

- de uitstroom 58 medewerkers

- de doorstroom 23 medewerkers

Op 31 december 2017 is:

- het cumulatief ziekteverzuimpercentage: 6,08 %
- de ratio personele kosten, ten opzichte van de zorgopbrengsten: 65,7%
- het aantal leerlingen (verzorgenden, verpleegkundige, verpleegkundig specialist): 11
- het aantal vrijwilligers: 145 
- de opleidingsquote: 14,88%

De ambitie in de regio is om op elke 100 fte zorginhoudelijke medewerkers, gemiddeld 15 fte aan opleidingsplaatsen (BOL, BBL, Duaal) per zorginstelling te realiseren. Dit is de zogenaamde opleidingsquote van 15%.

De opleidingsquote van St. Elisabeth over 2017 is 14,88%

Het aantal stagiaires in de zorg, over heel 2017, is 22.

Bij St. Elisabeth zijn, in 2017, 2 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, in dienst gekomen.

Aandacht, aanwezigheid en toezicht

Het beleid is dat er per groep van 6-7 bewoners minimaal een verzorgende (niveau 3) aanwezig is met, tijdens de piekuren, extra ondersteuning van een helpende. Daarnaast is in ieder team een verpleegkundige (niveau 4 of niveau 6) werkzaam. Verzorgenden kennen de bewoners en hun zorgvraag. Er wordt gestreefd naar permanent toezicht gedurende de dag en avond. Hierbij wordt de samenwerking met vrijwilligers en familieleden gezocht. 

Vijf dagen per week is er een activiteitenprogramma, opgezet door activiteitenbegeleiders en afgestemd op de wensen van de bewoners. Bewoners kunnen dagelijks een mis bijwonen in de kapel. In het weekend voeren vrijwilligers persoonsgerichte activiteiten uit.

Specifieke kennis en vaardigheden

24 uur per dag is er een BIG-geregistreerde verpleegkundige aanwezig. Naast de vaste visitemomenten is er 24 uur per dag een Specialist Ouderengeneeskunde oproepbaar.

Reflectie leren en ontwikkelen

Medewerkers kunnen leren en ontwikkelen door middel van scholing, intervisie en reflectie conform het jaarlijks opgestelde scholingsplan. Hiervoor worden minimaal de beoogde cao-gelden ingezet. 

St. Elisabeth is aangesloten bij het samenwerkingsverband West-West, waarmee een lerend netwerk wordt gevormd. Doel is dat leerling verzorgenden en leerling verpleegkundigen hun stage bij een collega-instelling uit dit lerend netwerk kunnen lopen. 

Twee keer per jaar wordt per bewoner een multidisciplinair overleg gehouden waaraan naast de bewoner/familie in ieder geval deelnemen de eerstverantwoordelijk verzorgende (EVV-er) en de specialist ouderengeneeskunde en waar het zorgleefplan (ZLP) wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Tweejaarlijks wordt met iedere medewerker een persoonlijk ontwikkelingsgesprek gevoerd.