Kwaliteitsmetingen

Het past in de ambitie van St. Elisabeth om de kwaliteit en veiligheid van zorg en welzijn ook zelf voortdurend te bewaken en te verbeteren met nieuwe initiatieven. Daarbij stellen wij de bewoner centraal. 

De toekenning van het PREZO certificaat is een extra stimulans bij het verder ontwikkelen van kwaliteit- en veiligheidsbeleid. Centraal hierbij staat de vraag hoe de cliënt de beste en zo veilig mogelijke zorg- en dienstverlening krijgt. St. Elisabeth voert daarom ook zelf twee keer per jaar structureel controles en verbeteracties uit, de zogenaamde interne audits. Hierbij krijgen afdelingen bezoek van collega’s die zijn opgeleid tot auditor en die visitaties uitvoeren op basis van de PREZO-norm en Norm Verantwoorde Zorg. De organisatie neemt deel aan de jaarlijkse meetweek Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, waarbij de zorginhoudelijke indicatoren worden gemeten en waarvan de resultaten gepubliceerd worden op www.kiesbeter.nl.

Tevens is er een commissie kwaliteit en veiligheid die pro- en retrospectieve risicoanalyses uitvoert n.a.v. de MIC, registraties zorgindicatoren verantwoorde zorg en cliëntevaluaties. 

Cliëntgebonden indicatoren, CQ meting

De CQ meting biedt inzicht in de ervaringen van de cliënt met daadwerkelijk geboden zorg. Elke twee jaar wordt er een tevredenheidonderzoek onder de cliënten gehouden. 

De onderzoeksvragen gaan over: lichamelijk welbevinden en gezondheid, woon- en leefsituatie, participatie en mentaal welbevinden, kwaliteit van de zorgverleners en van de zorgorganisatie. Aan de resultaten daarvan hecht St. Elisabeth grote waarde, omdat deze concrete verbeterpunten opleveren waarmee gericht aan de slag gegaan kan worden. De uitkomsten worden gepubliceerd op http://www.kiesbeter.nl/

Kies Beter laat zien hoe St. Elisabeth presteert t.o.v. andere verpleeg- en verzorgingshuizen.