Kwaliteitsmetingen

Het past in de ambitie van St. Elisabeth om de kwaliteit en veiligheid van zorg en welzijn ook zelf voortdurend te bewaken en te verbeteren met nieuwe initiatieven. Daarbij stellen wij de bewoner centraal. 

De toekenning van het PREZO certificaat is een extra stimulans bij het verder ontwikkelen van kwaliteit- en veiligheidsbeleid. Centraal hierbij staat de vraag hoe de bewoner de beste en zo veilig mogelijke zorg- en dienstverlening krijgt. St. Elisabeth voert daarom ook zelf minimaal een keer per jaar structureel een controle uit, de zogenaamde interne audit. Hierbij krijgen afdelingen bezoek van collega’s die zijn opgeleid tot intern auditor en die visitaties uitvoeren op basis van de PREZO-norm en normen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

De organisatie neemt deel aan jaarlijkse landelijke Kwaliteitsmetingen, waarbij de indicatoren voor basisveiligheid worden gemeten en waarvan de resultaten gepubliceerd worden op www.kiesbeter.nl. Kies Beter laat zien hoe St. Elisabeth presteert t.o.v. andere verpleeg- en verzorgingshuizen.

Tevens is er een incidentencommissie die minimaal zes keer per jaar risicoanalyses uitvoert n.a.v.  meldingen van incidenten bij bewoners (MIC-meldingen), de zorginhoudelijke indicatoren zoals het vóórkomen van decubitus, de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen, klachten, brandmeldingen, ongeplande ziekenhuisopnames met als doel ervan te leren en adviezen voor verbeteracties op te stellen.

Bewonerstevredenheidsonderzoek/bewonersraadpleging

Om te weten hoe tevreden bewoners zijn over onze zorg- en dienstverlening, maar ook om te leren en te kunnen verbeteren voeren we bewonerstevredenheidsonderzoeken uit. Hiervoor gebruiken we het landelijk erkende instrument Zorgkaart Nederland en intern de tevredenheidsgesprekken met bewoners en/of hun contactpersonen.

Via de website zorgkaartnederland.nl kunnen bewoners en/of familie hun waardering voor St. Elisabeth anoniem invullen. We attenderen de bewoners op zorgkaartnederland en zetten regelmatig de onafhankelijke interview- of belteams van Zorgkaart Nederland in om actief waarderingen op te halen. Voor de rapportage, klik hier.

Per afdeling voeren we jaarlijks minimaal een tevredenheidsgesprek met bewoners en/of hun contactpersonen. Het tevredenheidsgesprek wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter. Tijdens het tevredenheidsgesprek worden tips en tops uitgewisseld en worden verbetermaatregelen afgesproken.

Voor cliënten die vanuit de WMO dagbegeleiding wensen in St. Elisabeth meten we de tevredenheid door middel van een één op één evaluatie.

Voor cliënten die thuiszorg van St. Elisabeth ontvangen gebruiken we de vragenlijst gebaseerd op de PREM Chronische Zorg. De PREM Chronische Zorg vertoont zeer weinig overlap met Zorgkaart Nederland, waardoor de informatie aanvullend kan zijn.

In St. Elisabeth komen ook andere bezoekers bijvoorbeeld in het restaurant of als deelnemer aan een van de welzijnsactiviteiten. Bij deze bezoekers vragen de consulenten welzijn na afloop van een aantal bijeenkomsten tips en tops op. 

Bij ouderen die vanuit huis gebruik maken van de fysiotherapie van St. Elisabeth meten we hun tevredenheid via vragenlijsten die per e-mail worden toegestuurd door Mediquest, een landelijk werkend bureau. Onze fysiotherapie scoort maar liefst een 8! De resultaten van dit onderzoek leest u hier.